رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:
شناسایی و تقویت دانشجویان ایده پرداز

برای ثبت نام تا تاریخ 24 آبان ماه به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده خود مراجعه کنید

 

مرحله 1- همزمان با هفته جهانی کارآفرینی، کارگاه نیم روزه آشنایی با مهرتهای پایه و اولین تمرین ایده پردازی - روز 1401/8/26  ساعت 8:30 - 12

مرحله 2 - تکمیل ایده ها با مشورت اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده ها - هفته اول و دوم آذرماه

مرحله 3 - ارایه گزارش دانشکده ها به معاونت تحقیقات و فناوری شامل فهرست ایده، ایده پردازان و مشاوران - هفته سوم آذر ماه

مرحله 4 - معرفی ایده ها و متشکل کردن آنها در قالب باشگاه فناوران دانشگاه - هفته پژوهش، هفته آخر آذرماه

مرحله 5 - برقرار ارتباط دانشجویان ایده پرداز با:   تا پایان سال 1401

- دانشجویان ایده پرداز سایر دانشگاهها

- شتابدهنده ها و سرمایه گذاران اصفهان

- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

- شایر شرکتها و ...